doktor Marek Kazimierowicz

dr Marek Kazimierowicz

 

Nota biograficzna

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki uzyskał na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania szkoły (zarządzania szkołą) i nauczyciela w kontekście przemian edukacyjnych.

Od 1988 roku związany z oświatą publiczną jako nauczyciel informatyki, techniki, rysunku technicznego w szkole podstawowej, gimnazjum i technikum. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego oraz drugi stopień specjalizacji zawodowej. Ukończył studia podyplomowe
w zakresie: Menedżerskie Zarządzanie Placówką Edukacyjną, Nadzór Pedagogiczny
z Elementami Ewaluacji, Zastosowanie Technik Komputerowych
. Jest ekspertem w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

Pełnił funkcję wicekuratora oświaty, dyrektora delegatury kuratorium oświaty, wicedyrektora gimnazjum. Obecni pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych, kierownika Zakładu Pedagogiki oraz kierownika Studiów Podyplomowych „Organizacja i Zarządzanie Oświatą”. Jest członkiem Zespołu wspierającego działalność Sekcji Pedeutologii Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Za swoje osiągnięcia zawodowe był wielokrotnie wyróżniany, m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi (2017), Medalem Nauka i Kultura (2017), Medalem za zasługi dla PSNT (2014), Srebrną Odznaką Honorową „Zasłużony dla województwa dolnośląskiego” (2013), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004), Odznaką Kuratora Oświaty „Zasłużony dla oświaty województwa legnickiego” (1999), Nagrodą Drugiego Stopnia Ministra Edukacji Narodowej (2006) oraz Nagrodą Specjalną Kuratora Oświaty i Wychowania w Legnicy (1992).

 

Publikacje (wybrane):

1. M. Kazimierowicz, Nauczyciel współczesnej szkoły. Szanse i zagrożenia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica 2016, ISBN 978-83-61389-27-9.

2. M. Kazimierowicz, Zarządzanie współczesną szkołą. Wybrane aspekty teoretyczno-praktyczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica 2020, ISBN 978-83-66225-03-9.

3. M. Kazimierowicz, Awans zawodowy nauczyciela na przestrzeni pięciu lat [w:] Głos edukacji. Wokół reformy systemu edukacji, red. L. Pawelski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2006, ISBN 83-922586-1-4.

4. M. Kazimierowicz, Certyfikaty jakości, [w:] Głos edukacji. Wokół reformy systemu edukacji, red. L. Pawelski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2006, ISBN
83-922586-1-4.

5. M. Kazimierowicz, Wychowanie w zreformowanej szkole, [w:] Wychowanie
w zreformowanej szkole. Kierunki rozwoju
, red. L. Pawelski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2007, ISBN 978-83-922586-2-9.

6. M. Kazimierowicz, Innowacyjność nauczycieli, [w:] Nowoczesność w edukacji, red.
L. Pawelski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2008, ISBN 978-83-925552-0-9.

7. M. Kazimierowicz, Doskonalenie–Rozwój–Awans, [w:] Reforma w szkole. Szkoła
w reformie,
red. L. Pawelski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2009, ISBN 978-83-925552-1-6.

8. M. Kazimierowicz, Nauczyciel współczesnej szkoły, [w:] Nie ma alternatywy dla dydaktyki, red. L. Pawelski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2010, ISBN 978-83-925552-4-7.

9. M. Kazimierowicz, Zarządzanie współczesną szkołą, [w:] Z edukacją w przyszłość, red.
L. Pawelski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2011, ISBN 978-83-925552-5-4.

10. M. Kazimierowicz, Kompetentny, autonomiczny, innowacyjny nauczyciel – sposób na lepszą szkołę, [w:] Regionalizm i twórczość w edukacji, red. K. Denek, L. Pawelski,
A. Żukrowska, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin 2011, ISBN 978-83-61082-52-1.

11. M. Kazimierowicz, Komunikowanie i ocena jako skuteczne narzędzie zarządzania szkołą, [w:] Kapitał ludzki w edukacji, red. L. Pawelski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2012, ISBN 978-83-925552-6-1.

12. M. Kazimierowicz, Wypalenie zawodowe nauczycieli – fikcja, czy rzeczywistość?,
[w:] Nauczyciel kraju ojczystego, red. L. Pawelski, B. Urbanek, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2012, ISBN 978-83-925552-8-5.

13. M. Kazimierowicz, Osobowość nauczyciela a efektywność działań edukacyjnych,
[w:] O poprawę efektywności kształcenia, red. L. Pawelski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2013, ISBN 978-83-936269-0-8.

14. M. Kazimierowicz, Nauczyciel autorytetem – czy to możliwe?, [w:] Twórczość – Kreatywność – Nauczyciel, red. L. Pawelski, B. Urbanek, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2014, ISBN 978-83-936269-2-25.

15. M. Kazimierowicz, Konkursy tylko z nazwy – potrzeba gruntownych zmian, [w:] Innowacyjność w zarządzaniu edukacją, red. L. Pawelski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2015, ISBN 978-83-936269-3-9.

16. M. Kazimierowicz, Wychowanie w szkole – partnerstwo rodziców i nauczycieli, [w:] PAIDEIA – drogą do uniwersalizmu w wychowaniu, red. L. Pawelski, B. Urbanek, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2016, ISBN 978-83-936269-5-3.

 

Doktor Marek Kazimierowicz jest autorem blisko 100 artykułów, których tematyka związana jest z innowacyjnością w procesie kształcenia, zarządzaniem szkołą, jakością pracy szkoły, rozwojem i awansem zawodowym nauczycieli, polityką oświatową państwa, opublikowanych w czasopismach społeczno – pedagogicznych, m.in.: Nowa Szkoła, Nowe w Szkole, Kierowanie Szkołą, Przegląd Oświatowy, Vox Educandi, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, Dolnośląska Gazeta Szkolna, Konspekt, Wychowanie Techniczne w Szkole.

nr=0