Doktor habilitowany inżynier Marcin Liberacki

Doktor habilitowany inżynier Marcin LiberackiProfesor PWSZ, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
Zakład Nauk o Bezpieczeństwie
email: LiberackiM@pwsz.legnica.edu.pl


Nota biograficzna

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie uzyskał w 2018 r. na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 2012 roku, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, z wyróżnieniem obronił pracę doktorską w dziedzinie nauk humanistycznych, w zakresie socjologii. Praca została napisana w ramach uzyskanego z wyróżnieniem granta promotorskiego przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dr hab. inż. Marcin Liberacki jest absolwentem m.in. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu. Jest byłym żołnierzem zawodowym, który zakończył służbę w 2021 roku. Umiejętności praktyczne doskonalił w czasie m.in. wykonywania zadań na misji wojskowej w Afganistanie, Sztabie Generalnym Wojska Polskiego oraz w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Ostatnio zajmowane stanowisko służbowe - Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON. Naukowo interesuje się zagadnieniami bezpieczeństwa oraz obronności państwa. Jest autorem około 100 artykułów naukowych, monografii, podręczników i skryptów. Współautor wielu programów i projektów realizowanych w resorcie obrony narodowej. Kierował, w Ministerstwie Obrony Narodowej, pracami zespołów zajmujących się zagadnieniami w zakresie opracowania aktów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany, m.in. Brązowym krzyżem zasługi, Złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Brązowym medalem „Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny”, Medalem NATO za udział w misji ISAF w Afganistanie, Gwiazdą Afganistanu, Medalem 100-lecia ustanowienia Sztabu Generalnego WP, Sznurem wyróżniającego żołnierza „przodującego oddziału Wojska Polskiego” za dokonanie czynu bojowego połączonego z ofiarnością i odwagą żołnierzy.

Publikacje

1.    M. Liberacki; 2014; Działania Narodowego Elementu Wsparcia w odniesieniu do pełnienia ról przez żołnierzy w misji w Afganistanie, [w:] Riadenie bezpečnosti zložitých; Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptowski Mikulasz; ss. 332-339; ISSN 978-80-8040-487-1.
2.    M. Liberacki; 2014; Prawne determinanty udziału polskich żołnierzy w misjach poza granicami kraju, [w:] Súčasný stav a možný vývoj kvality života rodiny profesionálneho vojaka; Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptowski Mikulasz; pp. 212-221; ISBN 978-80-8040-499-4.
3.    M. Liberacki, K. Marciniak; 2015; Dualizm armii jako instytucji totalnej – kontekst społeczny, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, nr 1(98); ss. 166-181; ISSN 2299-6753.
4.    M. Liberacki; 2015; Problematyka stresu bojowego żołnierzy kontyngentu w Afganistanie. Wymiar jednostkowy i społeczny, [w:] Kwartalnik Bellona, nr 4/2015 (683); ss. 184-195; ISSN 1897-7065.
5.    M. Liberacki, K. Marciniak; 2015; Terytorialny system zabezpieczenia sił zbrojnych w ujęciu koncepcji społeczeństwa sieci [w:] Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015; Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa; ss. 490-505; ISSN 1231-2037.
6.    M. Liberacki; 2015; Role żołnierz zawodowych w misjach poza granicami kraju. Studium socjologiczne; Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław; ss. 147; ISBN 978-83-63900-47-2 – monografia.
7.    M. Liberacki; 2015; Pełnienie zawodowych ról oficerskich przez absolwentów uczelni cywilnych. Ujęcie socjologiczne; Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 257; ISBN 978-83-8019-163-1 – monografia.
8.    M. Liberacki, K. Marciniak; 2015; Transformation of logistic structures of the polish armed forces, Journal of Science of the Military Academy of Land Forces; Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław, Volume 47 Number 2 (176) pp. 47-61; ISSN 1731-8157.
9.    M. Liberacki, Z. Kuźniar; 2015; Hierarchy of Disposable Groups. The Sociological Context, [w:] Security Dimensions. International & National Studiem; University of Public and Individual Studies, Cracov; No. 16 (4/2015); pp. 89–100, ISSN 2353-7000.
10.    M. Liberacki; 2016; Rozwój zawodowy oficerów korpusu osobowego logistyki w kontekście bezpieczeństwa państwa, [w:] Systemy logistyczne wojsk, nr 44/2016;  Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa; ss. 224-242; ISSN 1508-5430.
11.    M. Liberacki, B. Wiśniewska-Paź (red.); 2016; Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce — stan obecny i perspektywy; Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocław; ss. 232; ISBN 978-83-229-3548-4 – monografia.
12.    M. Liberacki; 2016; Role żołnierzy zawodowych w misjach poza granicami kraju, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław; ss. 167; ISBN 978-83-65422-20-0 – monografia.
13.    M. Liberacki, Z. Kuźniar; 2016; Oficerowie logistyki jako elita Wojska Polskiego w systemie bezpieczeństwa państwa [w:] Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje; Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie, Kraków, Nr 22; ss. 240–252; ISSN 2299-4033.
14.    M. Liberacki, J. Grabowski, A. Skrzypek; 2017; Military higher education system. Outline of trainings for international students 2018-2019; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa; ss. 160; ISBN 978-83-65409-53-9 – monografia.
15.    M. Liberacki, M. Bielewicz, P. Pietrakowski (edited by); 2017; Armed forces in the system of international security. Military involvement in crisis response operations; Military University of Land Forces, Wrocław; pp. 145; ISBN 978-83-65422-66-8 – monografia.
16.    M. Liberacki; 2017; Professional preparation of officer cadre for the purpose of the Territorial Defense Forces, Journal of Science of the Military Academy of Land Forces; Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław; pp. 33-47; Number 2 (184); ISSN 1731-8157.
17.    M. Liberacki; 2017; Zmiany w modelu szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów w ramach studium oficerskiego w ujęciu profesjonalnego przygotowania kadr [w:] Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI w. – Bezpieczeństwo publiczne wczoraj i dziś, red. M. Kopczewski, D. Sienkiewicz; Wydawnictwo Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta, Koszalin; ss. 264-272; ISBN 978-83-922914-5-9.
18.    M. Liberacki, M. Kopczewski; 2017; Jakość  informacji a zarządzanie organizacją w ujęciu bezpieczeństwa państwa; Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin; ss. 69-81;  nr 2 (33); ISSN 1641-9723.
19.    M. Liberacki; 2017; The process of planning the number of candidates for officers to the military higher education institutions with the consideration of the needs of the polish armed forces, Journal of Science of the Military Academy of Land Forces, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław; pp. 103-120; Number 4 (186); ISSN 1731-8157.
20.    M. Liberacki, M. Kopczewski; 2017; Wyzwania i sposoby zwalczania terroryzmu [w:] Przeciwdziałanie i reagowanie na współczesne zamachy terrorystyczne; Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław; ss. 95-108; ISBN 978-83-65422-61-3.
21.    M. Liberacki, K. Marciniak; 2017; Wpływ zabezpieczenia logistycznego na bezpieczeństwo operacji morskich, [w:] Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 12/2017; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa; ss. 577-591; ISSN 1231-2037.
22.    M. Liberacki, M. Kopczewski; 2018; The influence of leadership qualities on the functioning of groups responsible for state security; Scientific Journal of the Military University of Land Forces, Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław; pp. 180-194; Number 1 (187); ISSN 2544-7122.
23.    M. Liberacki; 2018; Proces kształcenia członków formacji mundurowych w kontekście bezpieczeństwa państwa; Zeszyty Naukowe SGSP, Szkoła Główna Straży Pożarnej, Warszawa; ss. 99-110; nr 65 (TOM 1)/1/2018; ISSN 0239-5223.
24.    M. Liberacki, M. Żyła; 2017; The education of foreign military personnel in the polish military universities and academies as a factor enhancing national security – selected aspects; Internal Security, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno; nr 2/2017 vol. 10; pp. 183-200; ISSN 2080-5268.
25.    M. Liberacki; 2017; Bezpieczeństwo jako fundamentalna potrzeba bytu i rozwoju zawodowego człowieka; Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego Rok XI - 2017, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; ss. 23-32; ISSN 1898-3189.
26.    M. Liberacki, 2018, Wybrane formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa, ss. 224, ISBN 978-83-65409-61-4 – monografia.
27.    M. Liberacki; 2018; Model szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów w ramach Studium Oficerskiego w kontekście bezpieczeństwa państwa; Colloquium, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; nr 2/2018; ss. 49-64; ISSN 2081-3813.
28.    M. Liberacki; 2019; Wybrane aspekty funkcjonowania uczelni wojskowych w świetle zapisów konstytucji dla nauki, Cz. I, [w:] Kwartalnik Bellona nr 3/2019 (698), ss. 136-146; ISSN 1897-7065.
29.    M. Liberacki; 2019; Wybrane aspekty funkcjonowania uczelni wojskowych w świetle zapisów konstytucji dla nauki, Cz. II, [w:] Kwartalnik Bellona nr 4/2019 (699), ss. 55-70; ISSN 1897-7065.
30.    M. Liberacki; 2020; Managing a military university – selected issues, [w:] Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego Rok XIV – 2020, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni; ss. 221-249; ISSN 1898-3189.
31.    M. Liberacki, J. Druszcz; 2021; Istota daktyloskopii w ujęciu działań Policji, [w:] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; 2 (39): 9-24; ISSN: 1896-8333.

nr=0