Indeks elektroniczny - zaliczenie semestru

1. Uczelnia zapewnia studentowi dostęp do dokumentacji przebiegu studiów prowadzonej w formie elektronicznej.

 2. Student może uzyskać informacje o otrzymanych ocenach logując się na indywidualne konto w uczelnianym systemie informatycznym e-dziekanat

 

Login: nr albumu

Hasło: Pesel

3. Studenci mają obowiązek kontrolowania na bieżąco poprawności indywidualnych wpisów ocen w uczelnianym systemie informatycznym.

Wszelkie niezgodności wpisanych ocen z wcześniejszymi informacjami lub ustaleniami należy zgłaszać najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć danego semestru (zakończenie zajęć: studia stacjonarne - 23.01.2021 r. i studia niestacjonarne - 24.01.2021 r.) lub przeprowadzonego zaliczenia, a w przypadku oceny z zaliczenia całego modułu, w tym modułów kończących się egzaminem, w terminie 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej (zakończenie sesji poprawkowe 14.02.2021 r.)

Zastrzeżenia co do ocen wpisanych do uczelnianego systemu informatycznego studenci zgłaszają bezpośrednio do nauczyciela akademickiego, który wystawił ocenę, a w wyjątkowych sytuacjach do pracownika właściwego Dziekanatu.

4. Student, który nie zaliczył modułów w danym semestrze a zmieścił się w deficycie punktów ECTS ma obowiązek złożyć lub przesłać do właściwego dziekanatu podanie  o powtarzanie modułu, w terminie do dnia  22 lutego 2021 r.  - wzór podania jest dostępny na stronie wydziału http://www.wa.pwsz.legnica.edu.pl/artykul-200-wp.

Niedopełnienie tego obowiązku stanowi zgodnie z Regulaminem studiów podstawę do skreślenia z listy studentów.

 

nr=0