Liczba deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach na kierunku Filologia studia pierwszego stopnia

Liczba deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach na kierunku Filologia studia pierwszego stopnia

Określa się liczbę deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach na kierunku Filologia:

Semestr

Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze

I

12

II

24

III

24

IV

18

V

12

VI

0

Student, który nie zaliczył modułów w danym semestrze a zmieścił się w deficycie punktów ECTS ma obowiązek złożyć podanie do Dziekana Wydziału o powtarzanie modułu (wzór podania jest dostępny na stronie wydziału).

Niedopełnienie tego obowiązku stanowi zgodnie z Regulaminem studiów podstawę do skreślenia z listy studentów

nr=0