KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - jednolite studia magisterskie (stacjonarne)

Tryb studiów: stacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 10 semestrów [5 lat]

Uzyskany tytuł: magister

 

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowują do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów uwzględnia zajęcia z zakresu przygotowania pedagogiczno-psychologicznego, merytorycznego, metodycznego, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Wiedza zdobyta w toku studiów pozwala zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe, które służą nabywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie posiadał wiedzę i kompetencje zapewniające samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie umiejętności projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka/ucznia. 

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela w klasach I- III szkoły podstawowej.

nr=0