dopuszczalny deficyt punktów po semestrach na kierunku Prawo

Semestr - dopuszczalny deficyt punktów po semestrze

I-12
II-24
III-24
IV-24
V-24
VI-24
VII-18
VIII-12
IX-10
X-0


Student, który nie zaliczył modułów w danym semestrze a zmieścił się w deficycie punktów ECTS ma obowiązek złożyć podanie do Dziekana Wydziału o powtarzanie modułu (wzór podania jest dostępny na stronie wydziału) .

Niedopełnienie tego obowiązku stanowi zgodnie z Regulaminem studiów podstawę do skreślenia z listy studentów.
nr=0