Liczba deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia pierwszego stopnia

Określa się liczbę deficytu punktów ECTS po poszczególnych semestrach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 

Semestr

Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze

I

12

II

24

III

24

IV

18

V

12

VI

0

Student, który nie zaliczył modułów w danym semestrze a zmieścił się w deficycie punktów ECTS ma obowiązek złożyć podanie do Dziekana Wydziału o powtarzanie modułu (wzór podania jest dostępny na stronie wydziału).

Niedopełnienie tego obowiązku stanowi zgodnie z Regulaminem studiów podstawę do skreślenia z listy studentów.

nr=0