pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

 Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią dysponuje wiedzą pedagogiczną, psychologiczną, prawną, socjologiczną oraz filozoficzną związaną z obszarem nauk społecznych i humanistycznych, niezbędną do rozumienia społecznych i kulturowych oraz etycznych kontekstów procesów edukacyjnych, wychowawczych. Posiada specjalistyczną wiedzę z obszaru pracy resocjalizacyjnej zarówno w przestrzeni prewencji oraz oddziaływań resocjalizacyjnych w różnych typach placówek resocjalizacyjnych oraz instytucjach socjalizacyjnych i profilaktycznych, w tym wiedzę z zakresu niezbędnych metodyk. Zna prawo w obszarze pozwalającym na działania w systemie pracy resocjalizacyjnej i pracy z zakresu readaptacji społecznej.  Ma wiedzę z zakresu pedagogiki pozwalającą na prowadzenie odziaływań wychowawczych i pedagogicznych w szkołach środowiskowych.


Absolwent

Posiada umiejętności diagnozowania zjawisk normy i patologii społecznej oraz projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec dorosłych i młodzieży niedostosowanej społecznie i rodzin w sytuacji kryzysowej, posiada umiejętność projektowania i wdrażania oddziaływań profilaktycznych i socjoterapeutycznych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.  Posługując się wiedzą z zakresu metodyk potrafi napisać programy pomocy i wsparcia dla podopiecznych instytucji resocjalizacyjnych i wdrożyć je w działaniach praktycznych.  Potrafi prowadzić odziaływania wychowawcze w placówkach edukacyjnych. Absolwent potrafi w działaniu praktycznym zintegrować zdobytą wiedzę z podejmowanymi działaniami pomocowymi, wychowawczymi, profilaktycznymi i terapeutycznymi. Potrafi współpracować ze specjalistami z innych dziedzin, ma wysokie kompetencje komunikacyjne, pozwalające na skuteczną komunikację z osobami, które nie są specjalistami. W pracy potrafi posługiwać się narzędziami informatyczno – komunikacyjnymi.

 

Zatrudnienie

W trakcie odbytych praktyk w różnych typach placówek resocjalizacyjnych dla dorosłych i młodzieży oraz placówkach edukacyjnych, socjalizacyjnych i prowadzących działalność profilaktyczną zdobył wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne do realizacji pracy zawodowej. Absolwent specjalności pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią może znaleźć zatrudnienie, jako wychowawca lub pedagog w instytucjach resocjalizacyjnych dla dorosłych i młodzieży ( penitencjarnych i postpenitencjarnych np. zakłady karne, areszty śledcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, organizacje prowadzące pomoc postpenitencjarną), w placówkach wspierających prawidłową socjalizację, wychowanie oraz profilaktykę, takich jak świetlice środowiskowe, terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego oraz jako zawodowy lub społeczny kurator.  W trakcie studiów uzyskuje uprawnienia pedagogiczne pozwalające mu na pracę w środowiskowych placówkach edukacyjnych, jako pedagog. Może pracować, jako organizator i edukator w organizacjach pozarządowych zajmujących wspieraniem dzieci i młodzieży oraz rodzin w rozwiązywaniu ważnych dla nich problemów społecznych.


nr=0