PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ RODZINIE

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie zna specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej, posiada umiejętności praktyczne w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, jak również planowania i realizacji oddziaływań opiekuńczo- wychowawczych. Jest przygotowany do podejmowania aktywności pedagogicznej w stosunku do jednostek i rodzin, które nie są w stanie samodzielnie spełniać podstawowych funkcji społecznych. Uzyskuje kwalifikacje zawodowe do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych) placówkach wspomagających rodzinę, organizacjach pozarządowych działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, instytucjach pomocy społecznej oraz samorządzie lokalnym.
nr=0