pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną

Studia na tej specjalności umożliwią zdobycie wiedzy, nabycie umiejętności i pogłębienie kompetencji społecznych w zakresie diagnozowania i rozwiązywania trudności edukacyjno-wychowawczych dzieci
i młodzieży, uwzględniając ich indywidualne możliwości oraz potrzeby. Studenci dowiedzą się jak planować i przeprowadzać zajęcia wychowawcze, profilaktyczne a także kompensacyjne
z zastosowaniem zróżnicowanych metod terapii pedagogicznej.  Znaczna część zajęć w programie studiów realizowana jest w formie zajęć praktycznych, warsztatów oraz praktyk poza uczelnią, co daje szersze możliwości zdobywania i rozwijania kompetencji pedagogicznych. Studia przygotowują do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia.

 

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza posiada:

-  umiejętność wykorzystywania interdyscyplinarnej wiedzy w procesie diagnozy trudności wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz planowania działań wspierających

i terapeutycznych

- umiejętność identyfikowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz realizacji programów naprawczych

- umiejętność stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży poprzez stosowanie metod kompensacyjnych, psychoterapeutycznych, socjoterapeutycznych i artystycznych

- kompetencje do tworzenia i realizacji programu wychowawczego szkoły, a także programów profilaktyki zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

- kompetencje do prowadzenia diagnozy i terapii trudności uczniów, niepowodzeń szkolnych oraz koordynowania działań instytucji dla dobra dziecka

- kompetencje do prowadzenia terapii pedagogicznej, wykorzystując zdobytą wiedzę potrafi realizować założenia profilaktyczne, diagnostyczne i korekcyjno-kompensacyjne w działaniach terapeutycznych z dziećmi

 

Zatrudnienie dla absolwenta kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną:

-  w placówkach i instytucjach systemu oświaty: jako pedagog szkolny, wychowawca w świetlicy szkolnej i internacie, jako specjalista terapii pedagogicznej

-  w instytucjach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego: jako wychowawca w domu dziecka, domu małego dziecka, w pogotowiu opiekuńczym

i w pogotowiu rodzinnym, jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

-  w placówkach wychowania pozaszkolnego, centrach edukacji i kultury dla dzieci i młodzieży: jako wychowawca w świetlicy środowiskowej, socjoterapeutycznej, ognisku wychowawczym

-  instytucjach i placówkach systemu pomocy społecznej: w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, centrach pomocy rodzinie, domu pomocy społecznej, placówkach poradnictwa specjalistycznego, ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej

nr=0