Bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia
Profil kształcenia: praktyczny

     Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się problematyką bezpieczeństwa i w przyszłości będą zajmować się bezpieczeństwem zawodowo. W trakcie studiów studenci pozyskają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne pozwalające im na funkcjonowanie w środowisku bezpieczeństwa współczesnego świata oraz w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego społeczności lokalnych.

O kierunku
Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są realizowane przez 4 semestry. Zajęcia realizowane w czasie studiów obejmują moduły (przedmioty lub bloki przedmiotów) kształcenia: ogólnego, podstawowego, kierunkowego oraz moduły związane z określoną specjalnością.
Student może wybrać jedną z czterech specjalności:
• kryminalistyka i techniki śledcze,
• obronność państwa,
• medyczne służby ratownicze w systemie bezpieczeństwa,
• administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Czego i jak uczymy?
Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:
• zna i rozumie: zasady funkcjonowania władz, instytucji publicznych i społecznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego;
• potrafi monitorować procesy społeczne mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa;
• rozpoznaje mechanizmy zachowań w sytuacjach kryzysowych;
• zna zasady działań interwencyjnych;
• posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa i jakości w ochronie zdrowia zarówno 
w szpitalach, jak i w innych podmiotach leczniczych
• zna i rozumie założenia projektowania i planowania systemów obronnych
• posiada wiedzę dotyczącą taktyki i techniki przesłuchań.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne w zakresie:
• analizy procesów i zjawisk społecznych, politycznych i prawnych wywołujących stany zagrożenia bezpieczeństwa;
• posługiwania się normami i regułami prawnymi, zawodowymi, etycznymi 
w obszarach związanych z bezpieczeństwem jednostki i państwa;
• podejmowania działań związanych z planowaniem, organizowaniem 
i kontrolowaniem w różnych sektorach bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa zdrowotnego;
• monitorowania, przewidywania i interpretacji zjawisk wywołujących zagrożenia dla bezpieczeństwa; 
• uczestnictwa w akcjach ratowniczych, zespołach reagowania kryzysowego oraz wdrażania procedur w sytuacjach kryzysowych;
• sporządzania i oceny dokumentacji oraz przetwarzania i udostępniania informacji 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
• pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów i sprawnej komunikacji, identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa osób i mienia oraz zna sposoby zapobiegania tym zagrożeniom;
• dostrzegania i rozumienia znaczenie ochrony zdrowia i środowiska dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki  i społeczeństwa;

Specjalności:
• kryminalistyka i techniki śledcze,
• obronność państwa,
• medyczne służby ratownicze w systemie bezpieczeństwa,
• administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego,
• zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.

     Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia II stopnia jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w strukturach administracji publicznej: rządowej, samorządowej, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, w instytucjach państwowych m.in. w organach ochrony prawnej, prywatnych agencjach ochrony, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej. Ponadto, ich umiejętności pozwolą na stosowanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z potrzebami społeczności lokalnych i lokalnego rynku pracy. 

     Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne uzyskuje tytuł zawodowy magistra,  po ukończeniu studiów może podjąć dalsze kształcenie na studiach podyplomowych i doktoranckich.

     Studia na specjalności: kryminalistyka i techniki śledcze są skierowane do osób, które planują karierę w: Policji, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, innych instytucjach administracji publicznej oraz 
w sektorze prywatnym np. w działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

     Wybrane moduły realizowane na specjalności kryminalistyka i techniki śledcze:
•    Taktyka i technika przesłuchań
•    Dokumentacja czynności kryminalistycznych
•    Kryminalistyczne badania jako środek dowodowy przed sądem
•    Czynności operacyjno-śledcze na miejscu zdarzenia
•    Komunikacja interpersonalna. Mediacje i negocjacje
•    Rola specjalisty w postępowaniu dowodowym
•    Postępowanie dowodowe w odniesieniu do prawa administracyjnego, cywilnego i karnego
•    Wybrane zagadnienia medycyny sądowej
•    Udział biegłego w postępowaniu przygotowawczym przed sądem

     Studia na specjalności: obronność państwa są skierowane do osób, które planują karierę w strukturach Sił Zbrojnych RP, wojsk Obrony Terytorialnej i innych organizacjach proobronnych (w tym wychowawczych, sportowych i ratowniczych, np. Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Ochotnicza Straż Pożarna i in.) oraz instytucjach administracji publicznej m.in. na stanowisku ds. obronnych.

     Wybrane moduły realizowane na specjalności obronność państwa:
•    Strategia obronności państwa
•    Logistyka w obronności państwa
•    Europejski i Euro - Atlantycki system bezpieczeństwa i obronności
•    Kierowanie w systemie obronnym państwa
•    Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
•    System mobilizacyjny państwa
•    Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych
•    Stosunki narodowościowe w Europie
•    Technika wojskowa i przemysł obronny
    
      Studia na specjalności: administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego są skierowane do osób, które planują karierę w: Policji, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, innych instytucjach administracji publicznej, m.in. jednostkach organizacyjnych prokuratury,  
w dziale organizacyjnym,  sekretariacie,   a także w sektorze prywatnym (np. w sektorze usług detektywistycznych).

     Wybrane moduły realizowane na specjalności administracja bezpieczeństwa 
i porządku publicznego:
•    Bezpieczeństwo informatyczne
•    Ochrona osób i mienia
•    Bezpieczeństwo imprez masowych
•    Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
•    Metodyka projektowania i planowania systemów bezpieczeństwa publicznego
•    Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
•    Strategie zapobiegania patologiom społecznym
•    Media w zarządzaniu kryzysowym
•    Stosunki narodowościowe w Europie

    Studia na specjalności: medyczne służby ratownicze w systemie bezpieczeństwa są skierowane w szczególności do absolwentów szeroko rozumianych kierunków medycznych, np. ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, ochrona zdrowia itd., planujących karierę w systemie opieki zdrowotnej np. w  Państwowym Ratownictwie Medycznym, w strukturach administracji zdrowia publicznego, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem zdrowia obywateli oraz zespołach reagowania kryzysowego w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego

      Wybrane moduły realizowane na specjalności medyczne służby ratownicze w systemie bezpieczeństwa:
•    Prawne aspekty ratownictwa medycznego
•    Organizacja akcji ratowniczych w wypadkach i katastrofach
•    Bezpieczeństwo ratowników medycznych i pacjentów
•    Katastrofy przemysłowe
•    Organizacja akcji ratowniczych w wypadkach i katastrofach
•    Krajowy system ratowniczo-gaśniczy
•    Ochrona przed zagrożeniami środowiska i bioterroryzmem
•    Bezpieczeństwo pacjenta niepełnosprawnego
•    Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej
•    Psychologia akcji ratunkowej
•    Media w zarządzaniu kryzysowym


      Studia na specjalności: zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej są skierowane do osób, które planują rozwój zawodowy w charakterze specjalisty ds. zarządzania kryzysowego w jednostkach administracji publicznej, eksperta w centrach zarządzania kryzysowego, specjalisty ds. procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach, pracownika firm zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa, konsultanta ds. bezpieczeństwa w sztabach kryzysowych oraz inspektora ds. monitorowania zagrożeń.

      Wybrane moduły realizowane na specjalności zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej:
•    Plan zarządzania kryzysowego - jako element planowania cywilnego;
•    Obowiązki administracji publicznej w procesach zarządzania kryzysowego oraz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa;
•    Kompetencje i rola poszczególnych służb w sytuacjach zagrożeń;
•    Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego;
•    Zasada i procedury współdziałania organów i instytucji państwowych w sytuacjach kryzysowych;
•    Zasady komunikacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych;
•    Zarządzanie infrastrukturą krytyczną;
•    Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym;
•    Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych,


Zasady rekrutacji na studia II stopnia
O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą ubiegać się 
w następującej kolejności absolwenci:
• kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne,
• kierunków o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności kandydaci, którzy są absolwentami kierunków z obszarów nauk społecznych oraz obszarów nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz kulturze fizycznej,
• innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów kształcenia 
z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających efekty kształcenia, wyznaczonych przez Dziekana Wydziału, które zostaną określone w pierwszym semestrze studiów.

     Współpraca z administracją publiczną i samorządową, sektorem pozarządowym oraz przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pracodawców pozwala nie tylko na realizację wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowo – badawczych, 
ale również na organizację szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych 
z problematyką kształcenia na kierunku oraz organizacji studenckich praktyk zawodowych.

     Studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą w toku studiów wyjeżdżać na praktyki i studia zagraniczne w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

     Uczelnia dysponuje bazą dydaktyczną wyposażoną w sprzęt multimedialny z  m.in. pracowniami do prowadzenia zajęć praktycznych z dostępem do aktualnej bazy danych aktów prawnych LEX, periodyków i publikacji stanowiących także digitalny zasób biblioteczny. Ponadto pracownie i laboratoria językowe wyposażone w sprzęt audiowizualny 
(np. laboratorium  e-edukacji z kabiną do tłumaczeń symultanicznych).
nr=0