pokaż menu
Bezpieczeństwo wewnętrzne drugiego stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia
Rok akademicki 2017/2018

     Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się problematyką bezpieczeństwa i w przyszłości będą zajmować się bezpieczeństwem zawodowo. W trakcie studiów studenci pozyskają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne pozwalające im na funkcjonowanie w środowisku bezpieczeństwa współczesnego świata oraz w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego społeczności lokalnych.

O kierunku
Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są realizowane przez 4 semestry. Zajęcia realizowane w czasie studiów obejmują moduły (przedmioty lub bloki przedmiotów) kształcenia: ogólnego, podstawowego, kierunkowego oraz moduły związane z określoną specjalnością.
Student może wybrać jedną z czterech specjalności:
• kryminalistyka i techniki śledcze,
• obronność państwa,
• bezpieczeństwo i jakość świadczeń zdrowotnych,
• administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Czego i jak uczymy?
Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:
• zna i rozumie: zasady funkcjonowania władz, instytucji publicznych i społecznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego;
• potrafi monitorować procesy społeczne mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa;
• rozpoznaje mechanizmy zachowań w sytuacjach kryzysowych;
• zna zasady działań interwencyjnych;
• posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa i jakości w ochronie zdrowia zarówno 
w szpitalach, jak i w innych podmiotach leczniczych
• zna i rozumie założenia projektowania i planowania systemów obronnych
• posiada wiedzę dotyczącą taktyki i techniki przesłuchań.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne w zakresie:
• analizy procesów i zjawisk społecznych, politycznych i prawnych wywołujących stany zagrożenia bezpieczeństwa;
• posługiwania się normami i regułami prawnymi, zawodowymi, etycznymi 
w obszarach związanych z bezpieczeństwem jednostki i państwa;
• podejmowania działań związanych z planowaniem, organizowaniem 
i kontrolowaniem w różnych sektorach bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa zdrowotnego;
• monitorowania, przewidywania i interpretacji zjawisk wywołujących zagrożenia dla bezpieczeństwa; 
• uczestnictwa w akcjach ratowniczych, zespołach reagowania kryzysowego oraz wdrażania procedur w sytuacjach kryzysowych;
• sporządzania i oceny dokumentacji oraz przetwarzania i udostępniania informacji 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
• pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów i sprawnej komunikacji, identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa osób i mienia oraz zna sposoby zapobiegania tym zagrożeniom;
• dostrzegania i rozumienia znaczenie ochrony zdrowia i środowiska dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki  i społeczeństwa;

Specjalności:
• kryminalistyka i techniki śledcze,
• obronność państwa,
• bezpieczeństwo i jakość świadczeń zdrowotnych,
• administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

     Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia II stopnia jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w strukturach administracji publicznej: rządowej, samorządowej, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, w instytucjach państwowych m.in. w organach ochrony prawnej, prywatnych agencjach ochrony, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej. Ponadto, ich umiejętności pozwolą na stosowanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania projektów przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z potrzebami społeczności lokalnych i lokalnego rynku pracy. 

     Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne uzyskuje tytuł zawodowy magistra,  po ukończeniu studiów może podjąć dalsze kształcenie na studiach podyplomowych 
i doktoranckich.

     Studia na specjalności: kryminalistyka i techniki śledcze są skierowane do osób, które planują karierę w: Policji, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, innych instytucjach administracji publicznej oraz 
w sektorze prywatnym np. w działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

     Wybrane moduły realizowane na specjalności kryminalistyka i techniki śledcze:
• Taktyka i technika przesłuchań
• Dokumentacja czynności kryminalistycznych
• Czynności operacyjno - śledcze na miejscu zdarzenia
• Komunikacja interpersonalna. Mediacje i negocjacje
• Przesłuchanie dziecka jako świadka przestępstwa
• Obrońca w polskim procesie karnym
• Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu, dokumentom i informacji
• Medycyna sądowa
• Badanie dokumentów
• Udział biegłego w postępowaniu przygotowawczym przed sądem

     Studia na specjalności: obronność państwa są skierowane do osób, które planują karierę w strukturach Sił Zbrojnych RP, wojsk Obrony Terytorialnej i innych organizacjach proobronnych (w tym wychowawczych, sportowych i ratowniczych, np. Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Ochotnicza Straż Pożarna 
i in.) oraz instytucjach administracji publicznej m.in. na stanowisku ds. obronnych.

     Wybrane moduły realizowane na specjalności obronność państwa:
• Współczesna technika wojskowa i przemysł obronny
• Metodyka projektowania i planowania systemów obronnych
• Europejski i Euro - Atlantycki system bezpieczeństwa i obronności
• Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obronności UE
• Służby, inspekcje i straże
• Logistyka w obronności państwa 
• Współpraca cywilno - wojskowa
• Międzynarodowe prawo humanitarne
• Stosunki narodowościowe w Europie
• Taktyka, sztuka operacyjna i strategia w systemie obronności państwa

     Studia na specjalności: administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego są skierowane do osób, które planują karierę w: Policji, Biurze Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, innych instytucjach administracji publicznej, m.in. jednostkach organizacyjnych prokuratury,  
w dziale organizacyjnym,  sekretariacie,   a także w sektorze prywatnym (np. w sektorze usług detektywistycznych).

     Wybrane moduły realizowane na specjalności administracja bezpieczeństwa 
i porządku publicznego:
• Bezpieczeństwo informatyczne
• Ochrona osób i mienia
• Bezpieczeństwo imprez masowych
• Służby, inspekcje i straże
• Metodyka projektowania i planowania systemów bezpieczeństwa publicznego
• Działania taktyczno - operacyjne w policji
• Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i instytucji państwowych oraz samorządowych
• Współpraca z mediami w miejscu zagrożenia bezpieczeństwa masowego i w sytuacji  kryzysowej
• Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
• Zwalczanie patologii nieletnich

     Studia na specjalności: bezpieczeństwo i jakość świadczeń zdrowotnych są skierowane do osób, które planują karierę w szeroko rozumianym systemie opieki zdrowotnej np. 
w  Państwowym Ratownictwie Medycznym, w strukturach administracji zdrowia publicznego, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem zdrowia obywateli oraz zespołach reagowania kryzysowego w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego

     Wybrane moduły realizowane na specjalności bezpieczeństwo i jakość świadczeń zdrowotnych:
• Komunikacja interpersonalna. Mediacje i negocjacje
• Organizacja akcji ratowniczych w wypadkach i katastrofach
• Bezpieczeństwo pacjenta niepełnosprawnego
• Prawne następstwa błędów medycznych
• Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej
• Prawne podstawy bezpieczeństwa na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą
• Systemy ochrony zdrowia
• Ochrona przed zagrożeniami środowiska i bioterroryzmem
• Zdrowie publiczne

Zasady rekrutacji na studia II stopnia
O przyjęcie na studia II stopnia na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą ubiegać się 
w następującej kolejności absolwenci:
• kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne,
• kierunków o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności kandydaci, którzy są absolwentami kierunków z obszarów nauk społecznych oraz obszarów nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz kulturze fizycznej,
• innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów kształcenia 
z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających efekty kształcenia, wyznaczonych przez Dziekana Wydziału, które zostaną określone w pierwszym semestrze studiów.

     Współpraca z administracją publiczną i samorządową, sektorem pozarządowym oraz przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pracodawców pozwala nie tylko na realizację wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowo – badawczych, 
ale również na organizację szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych 
z problematyką kształcenia na kierunku oraz organizacji studenckich praktyk zawodowych.

     Studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą w toku studiów wyjeżdżać na praktyki i studia zagraniczne w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

     Uczelnia dysponuje bazą dydaktyczną wyposażoną w sprzęt multimedialny z  m.in. pracowniami do prowadzenia zajęć praktycznych z dostępem do aktualnej bazy danych aktów prawnych LEX, periodyków i publikacji stanowiących także digitalny zasób biblioteczny. Ponadto pracownie i laboratoria językowe wyposażone w sprzęt audiowizualny 
(np. laboratorium  e-edukacji z kabiną do tłumaczeń symultanicznych).