Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

 

      Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się problematyką bezpieczeństwa i w przyszłości będą zajmować się bezpieczeństwem zawodowo. W trakcie studiów studenci pozyskają wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne pozwalające im na funkcjonowanie w środowisku bezpieczeństwa współczesnego świata oraz w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego społeczności lokalnych.

 

Ogólnie o kierunku:

system studiów - studia stacjonarne (poniedziałek – piątek) i niestacjonarne (sobota – niedziela – średnio od 6 do 10 zjazdów w trakcie semestru)

czas trwania studiów – 3 lata (6 semestrów)

profil kształcenia – praktyczny

uzyskany tytuł – licencjat

 

Specjalności:

• administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego

• służby mundurowe w bezpieczeństwie

Wybrane moduły realizowane na kierunku:

·       Bezpieczeństwo państwa

·       Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej

·       Edukacja regionalna

·       Komunikacja społeczna

·       Międzynarodowe stosunki polityczne

·       Mniejszości narodowe i etniczne a bezpieczeństwo Polski

·       Ochrona własności intelektualnej

·       Organizacje pozarządowe

·       Podstawy ekonomii i zarządzania

·       Podstawy kryminalistyki

·       Podstawy kryminologii

·       Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń

·       Podstawy psychologii

·       Podstawy socjologii

·       Prawa człowieka i system ich ochrony

·       Prawne podstawy bezpieczeństwa

·       Prawo międzynarodowe i Unii Europejskiej

·       Prawo finansowe

·       Protokół dyplomatyczny 

·       Technologia informacyjna

·       Wielokulturowość i migracje w bezpieczeństwie państwa

·       Wstęp do metodologii nauk o bezpieczeństwie


Wybrane moduły realizowane na specjalności administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego:

·         Bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne

·         Bezpieczeństwo imprez masowych

·         Bezpieczeństwo w zagospodarowaniu przestrzennym

·         Bezpieczeństwo zdrowotne

·         Logistyka bezpieczeństwa w smart city

·         Psychologia bezpieczeństwa

·         Służby, inspekcje i straże w bezpieczeństwie

·         Technologie monitorowania, obrazowania i modelowania środowiska bezpieczeństwa

·         Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej

 

 

Wybrane moduły realizowane na specjalności służby mundurowe w bezpieczeństwie:

·         Logistyka służb mundurowych

·         Podstawy działań taktycznych

·         Podstawowe uzbrojenie służb mundurowych

·         Psychologia bezpieczeństwa

·         Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa

·         Służby, inspekcje i straże w bezpieczeństwie

·         Technologie monitorowania, obrazowania i modelowania środowiska bezpieczeństwa

·         Wstęp do medycyny pola walki

·         Zabezpieczenie medycznych działań wojskowych


Praktyki zawodowe w instytucjach publicznych i innych realizujących zadania 

z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego:

• wstęp do praktyki zawodowej – zajęcia praktyczne realizowane w obiektach Uczelni 

w wymiarze 16 godzin w trakcie II semestru studiów;

• praktyki zawodowe w wymiarze 160 godzin, realizowane w trakcie II, IV i VI  semestru studiów – wybór miejsca praktyki przez studentów.


Praca po studiach:

• praca w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne rządowe, samorządowe i pozarządowe (np. Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Służba Celna itp.) odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i społeczności lokalnych;

• zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym we wszelkich instytucjach publicznych, jednostkach gospodarczych i innych;

• praca w jednostkach publicznych i innych organizacjach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa osób i mienia;

• kontynuacja kształcenia na studiach drugiego stopnia w wybranej uczelni cywilnej lub służb mundurowych.

 

Czego i jak uczymy – sylwetka absolwenta:

      Absolwent uzyskuje umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza definiowania zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa państwa polskiego, europejskiego oraz światowego poznając przy tym zasady współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Ponadto poznaje przy tym: 

• zakresy kompetencji organów administracji państwa i samorządu, w tym procesy administrowania i zarządzania realizowane przez administrację publiczną, oraz wykonuje w praktyce czynności administrowania i zarządzania;

• główne mechanizmy zachowań człowieka w sytuacjach trudnych (kryzysowych) oraz przejawy patologii społecznych, bezpieczeństwa społecznego, w tym społeczności lokalnych.

    Oprócz tego wykazuje umiejętności praktyczne w zakresie: 

- wykonywania czynności administrowania i zarządzania głównie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w pracy zawodowej i w życiu osobistym;

- posługiwania się przepisami prawa (w tym z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej i przemysłowej);

- tworzenia organizacji oraz stosowania metod i technik zarządzania organizacjami, w tym umiejętności rozwiązywania konfliktów, jakie mogą pojawić się w praktyce funkcjonowania tych organizacji;

- funkcjonowania na rynku jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą;

- stosowania uwarunkowań organizacyjnych, technicznych, prawnych i innych w zakresie praktycznego zapobiegania i niwelowania skutków wszelkich zagrożeń w różnych sferach funkcjonowania państwa, obywateli i w stosunkach międzynarodowych.

 

     Absolwent oprócz wiedzy i umiejętności praktycznych pozyska kompetencje społeczne w zakresie rozumienia potrzeby uczenia się przez całe życie oraz uzupełniania 

i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem, w tym dotyczących praw człowieka, współdziałania 

i pracowania w określonej organizacji przyjmując w niej różne role, myślenia i działania 

w sposób przedsiębiorczy, interpretowania i rozstrzygania dylematów związane 

z administrowaniem i stosowaniem prawa międzynarodowego, określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. 

 

    Wybór specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne rozszerza absolwentom perspektywy zawodowe.

 

     Absolwent specjalności administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego oprócz wiedzy nabywa umiejętności praktyczne wraz z kompetencjami społecznymi. Posiada wiadomości o strukturach, zadaniach i działalności jednostek administracji publicznej rządowych i samorządowych oraz jednostek gospodarczych, funkcjonujących w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, także o instytucjach prawa, ekonomii oraz społecznych występujących w działaniach jednostek publicznych 

i prywatnych, realizujących zadania z zakresu administrowania i zarządzania w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

     Absolwent specjalności służby mundurowe w bezpieczeństwie zdobędzie wiedzę 

i  umiejętności z zakresu organizacji i działania podmiotów państwowych, samorządowych 

i prywatnych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Na zajęciach prowadzonych przez praktyków pozna tajniki funkcjonowania m.in. Sił Zbrojnych RP, Policji i Państwowej Straży Pożarnej, a także służb specjalnych i innych organizacji pozarządowych.

 

      Współpraca z administracją publiczną i samorządową, sektorem pozarządowym oraz przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pracodawców pozwala nie tylko na realizację wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowo – badawczych, 

ale również na organizację szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych związanych 

z problematyką kształcenia na kierunku oraz organizacji studenckich praktyk zawodowych.

 

     Studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą w toku studiów wyjeżdżać na praktyki i studia zagraniczne w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

 

    Uczelnia dysponuje bazą dydaktyczną wyposażoną w sprzęt multimedialny z  m.in. pracowniami do prowadzenia zajęć praktycznych z dostępem do aktualnej bazy danych aktów prawnych LEX, periodyków i publikacji stanowiących także digitalny zasób biblioteczny. Ponadto pracownie i laboratoria językowe wyposażone w sprzęt audiowizualny (np. laboratorium  e-edukacji z kabiną do tłumaczeń symultanicznych).

 

 

nr=0